InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Kvittning
Vilka aktier ska man ha på ett investeringssparkonto och vilka inte?

Beskattning av investeringssparkontot sker genom att det belopp som man i genomsnitt haft på kontot under året är underlag för en typ av förmögenhetsskatt. Det beräknas ett schablonbelopp som i inkomstdeklarationen behandlas som en inkomst. Denna inkomst beskattas med 30 %.

Denna ISK-inkomst kommer att förtryckas av Skatteverket i inkomstdeklaration, eftersom investeringsföretaget (t.ex. en bank) lämnat kontrolluppgift. Men lagstiftningen ger rätt att använda de vanliga kvittningsreglerna i inkomstslaget kapital. Om man har t.ex. ränteutgifter eller sålt en bostadsrätt med förlust så kommer dessa underskott automatiskt att kvittas mot ISK-schablonen.

OBS. Denna kvittningsmöjlighet finns inte för alternativet sparande i kapitalförsäkringar!

Kvittningsregler för olika typer av kapital.

Utgiftsräntor.


Utgiftsräntor kan kvittas fullt ut mot ISK. Exempel: Om du har ett ISK-underlag på 500.000 kr så blir schablonintäkten 500.000 ggr 0,0165 = 8.250 kr. Om du har utgiftsräntor på mer än 8.250 kr så kan du helt kvitta bort schablonintäkten.

Aktieförluster på aktier utanför ISK.

Om du handlar med aktier både i ISK och på "vanligt" sätt så gäller följande för kvittning av förluster. Om du gjort vanliga aktieaffärer med både vinst och förlust så kan de kvittas fullt ut mot varandra. Om totala resultatet blir vinst så beskattas det med 30% . Om totala resultatet blir förlust får 70 % kvittas mot andra typer av kapitalöverskott, t.ex. inkomsträntor eller fsg av fastighet.

Detta underskott från aktieaffärerna får också kvittas mot schablonintäkten på ISK. Då uppstår frågan vilka aktier man ska föra över till ett ISK och vilka som passar bäst i traditionell aktiehandel. Det uppenbara svaret är förstås att om man förväntar sig hög utdelning eller stor kursuppgång så ska aktien läggas på ett investeringssparkonto så att man slipper betala skatt. Om man däremot tror att aktien kommer att gå dåligt, med kursfall och låg utdelning, så ska man hålla den utanför ISK för att kunna göra avdrag för förlusten i deklarationen.

Men vem köper en aktie som förväntas gå med förlust?

Fastighet och bostadsrätt.

Om man säljer en fastighet eller en bostadsrätt med förlust så är halva förlusten avdraggill. Detta belopp kan sedan användas för att kvitta bort schablonintäkten på ISK. Exempel: förlusten är 50.000 kr. Om schablonintäkten är som i exemplet ovan, 8.250 kr, så kan det kvittas bort. Av förlusten återstår då 50.000 - 8.250 = 41.750 kr. Av detta belopp används 30 % som skattereduktion mot skatten på lön eller inkomst av näringsverksamhet. Man får i så fall en skattereduktion med 12.525 kr.

Noteras kan att ISK-schablonen skulle ha givit en skatt på 2.475 kr, dvs 30 % av 8.250 kr. Skattereduktionen på
50.000 kr skulle ha blivit 15.000 kr. 2.475 + 12.525 kr = 15.000 kr, så man förlorar inte på att kvitta mot ISK, resultatet blir detsamma skattemässigt som om man gjort enbart skattereduktion.
Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum