Arielspace
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- AAC Clyde
Rymdstyrelsens rymd-dag 2024
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2023
Rymdforum 2021
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Rymdforum 2005
Konferensen Space Innovation Forum 7
Internationellt
Reportage
Rymdaktier
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Esrange - ett studiebesök 2007.


 

Rymdbolaget
är nästan synonymt med den svenska rymdverksamheten, även om också Saab och Volvo var med redan från början och även om det nu finns många medelstora och små rymdbolag i Sverige. 
Nedanstående text är ett sammandrag av Rymdbolagets förvaltningsberättelse i den senaste årsredovisningen, dvs för inkomståret 2007, med foton från mitt besök på Esrange.
Rymdbolagets affärsidé.        

Rymdbolaget arbetar med utveckling, tester, uppsändning och drift av rymd- och flygsystem åt svenska och internationella kunder.

Ägande, organisation.

Rymdbolaget ägs av svenska staten. Under år 2007 har moderbolagets verksamhet bedrivits genom fyra divisioner: Aerospace Services Division, Satellite Operations Division, Space Systems Division och Airborne Systems Division. Verkställande direktör i Rymdbolaget är sedan den 16 februari 2007 civilingenjör Lars Persson, född 1956. Persson efterträdde Claes-Göran Borg inför dennes
pensionering.

 


Rymdbolagets omvärld.


Den ekonomiska återhämtning inom rymdbranschen som påbörjades under 2006 har fortsatt under 2007 i många länder. Ett stort antal nya satellitprojekt har startats. Kapaciteten för satellituppsändningar de närmaste åren är i stort sett fulltecknad. Intresset för militära satellitsystem liksom för jordobservationssatelliter är stort. För vetenskapliga satelliter ligger planeringen på oförändrad nivå.

Många ”unga” rymdnationer, speciellt Kina och Indien men även mindre länder i olika världsdelar, har mycket ambitiösa statliga rymdprogram. Även den kommersiella sektorn visar ökad aktivitet. I Europa har strukturomvandlingen inom rymdindustrin fortsatt med flera sammanslagningar och företagsköp.

Den internationella koncentrationen till ett fåtal stora satellitleverantörer öppnar samtidigt marknaden för mindre, oberoende leverantörer av kostnadseffektiva små satelliter inom speciella nischer. EU visar ett fortsatt stort intresse för rymdområdet, men hittills med betydande ekonomiska begränsningar. Även fortsättningsvis
kanaliseras huvuddelen av Europas offentliga rymdsatsningar via den europeiska
rymdorganisationen ESA. Den svenska Rymdstyrelsen har inte fått de finansiella resursökningar som skulle erfordras för att vidmakthålla Sveriges relativa engagemang inom det europeiska rymdsamarbetet (Min egen kursivering:Tråkigt om vår rymdverksamhet tappar farten!) 

Rymdbolaget ingår numera i branschorganisationen Swedish Aerospace Industries, som tillkom i anslutning till den svenska regeringens arbete med att upprätta en handlingsplan för flyg- och rymdindustrin. Det internationella intresset för ballongflygningar är fortsatt starkt.

Marknaden för satellitstationstjänster breddas successivt med fler kunder och ökat intresse för att köpa dessa tjänster kommersiellt. Samtidigt pressas priserna genom ökad konkurrens såväl från kommersiella konkurrenter som från institutionella organisationer. Det internationella intresset för havsövervakning ökar beroende på stigande fokus på såväl miljö- och fiskeövervakning som säkerhetsfrågor. Samtidigt efterfrågas på vissa marknader allt mer integrerade lednings- och övervakningssystem vilket ökar den tekniska nivån i efterfrågade system och gör marknadssituationen mer komplex.Aerospace Services Division.

Inom divisionen säljs och genomförs uppsändning av raketer och ballonger, test av civila och militära flyg- och rymdsystem samt markbundna observationstjänster på Esrange.

Den 26 januari 2007 undertecknades ett avtal mellan Rymdbolagets dotterbolag Spaceport Sweden AB och det amerikanska bolaget Virgin Galactic LLC avseende samarbete kring framtida rymdturistflygningar från Kiruna med Virgin Galactics rymdfarkost SpaceshipTwo. I en första fas avser avtalet genomförande av studier för att klarlägga ekonomiska, regulatoriska och operationella frågor. I detta arbete medverkar också Rymdbolagets lokala partners Progressum, IceHotel och Kiruna flygplats.

Sedan den 1 mars 2007 ansvarar Rymdbolaget för vissa tekniska tjänster åt Försvarets Materielverk (FMV) vid RFN i Vidsel. Drygt trettiotalet personer övergick därvid till anställning hos Rymdbolaget. Rymdbolaget och FMV marknadsför under beteckningen NEAT (North European Aerospace Test range) de testmöjligheter som de kombinerade anläggningarna vid RFN och Esrange kan erbjuda avseende bemannade och obemannade flygplan och andra luftfarkoster.Satellite Operations Division. 

Divisionens verksamhet omfattar satellitkontroll, markstationstjänster och teleporttjänster. Satellitkontrollanläggningarna på Esrange sköter Sirius-satelliterna åt SES SIRIUS AB och satelliten Odin åt Rymdstyrelsen. Dessutom hanteras ett antal satelliter av det helägda dotterbolaget LSE Space på kunders anläggningar i München och Darmstadt.

Kommunikationssatelliten Sirius 4, som byggts av Lockheed Martin i USA för SES SIRIUS AB, sköts upp den 17 november 2007 och placerades i rätt position i slutet av december. Sirius-satelliterna styrs från Rymdbolagets Mission Control Center vid Esrange Space Center. Vid Esranges satellitstation utförs sedan länge markstationstjänster för ESA, franska CNES, japanska JAXA och andra internationella rymdorganisationer. I november 2007 träffades ett avtal om tjänster för kinesiska CMA (China Meteorological Administration).

Vid Rymdbolagets anläggning Stockholm Teleport i Ågesta bedrivs verksamhet kopplad till kommunikationssatelliter. I ett nytt avtal med E.On Vattenkraft sköter Stockholm Teleport satellitkommunikation till ett hundratal av E.Ons anläggningar runt om i landet.Space Systems Division.


Space Systems Division utvecklar små satelliter, sondraketer samt delsystem och experimentmoduler för rymdfarkoster.

Atmosfärs- och astronomisatelliten Odin har haft ännu ett framgångsrikt år. Bland aktuella forskarrapporter kan nämnas upptäckten av molekylärt syre i det interstellära mediet. Rymdbolaget har fått uppdrag av Rymdstyrelsen för fortsatt drift av Odin under 2008.

Under året startades monterings- och testfasen för PRISMA-systemet, ett satellitsystem bestående av två satelliter för test av framtidens teknologi för formationsflygning och rendez-vous i rymden. Ombord finns innovativa framdrivnings-system från dotterbolagen ECAPS och NanoSpace. Uppsändning planeras nu till första halvåret 2009.

Rymdbolaget har tillsammans med tyska Kayser Threde och spanska Sener under året fortsatt att utveckla satellitsystemet för det världsunika konceptet SMART- OLEV. Affärsidén innebär att utöka drifttiden för geostationära telekomsatelliter som fått slut på bränsle (för sin positionshållning). Ett avtal har under året tecknats med en första kommersiell kund.

ESA har utsett Rymdbolaget att som huvudleverantör med åtta europeiska partners ta fram satellitsystemet PROBA-3, ESA:s motsvarighet till PRISMA.

Den 14 september sköts den ryska vetenskapliga rymdkapseln FOTON-M3 upp med Rymdbolagets kommunikationsutrustning TSU (Telescience Support Unit) ombord. Systemet övervakar den vetenskapliga utrustningen och förmedlar data ned till marken samt ger möjlighet att sända kommandon till utrustningen.

I mars ingicks ett konsortieavtal mellan Rymdbolaget, tyska OHB System, schweiziska Oerlikon och Luxemburg-baserade LuxSpace om utveckling av en liten modern kommersiell telekomsatellit, Small GEO. Konsortiet har under året fått beställning från ESA till ett värde av ca 100 MEUR. Rymdbolagets del motsvarar ca 300 MSEK.

Under året har fyra experimentmoduler för forskning i tyngdlöshet utvecklats för sondraketen MASER 11 med planerad uppsändning i april 2008. Studieorder för inledande arbeten på nästa sondraketprojekt, MAXUS 8, har även erhållits under året. Båda projekten är beställda av ESA.

Inom en beställning från Rymdstyrelsen har Rymdbolaget fortsatt arbetet med instrumentet STEAMR som avses mäta växthusgasen vattenånga. Vi arbetar vidare i två parallella industriteam med ESA-missionen Premier som avses använda instrumentet ombord på satelliten.

Airborne Systems Division. 

Airborne Systems levererar flygburna system för kustbevakningsuppgifter, i första hand övervakning av oljeutsläpp och fiske.
(Här lämnas inga uppgifter om den divisionen eftersom den inte ägnar sig åt rymdverksamhet. För mer info läs själv på Rymdbolagets webbplats.)Väsentliga riskfaktorer för Rymdbolagets verksamhet

Viktiga delar av Rymdbolagets verksamhet har till sin natur hög teknisk risknivå. Det gäller dels tekniska utvecklingsrisker, dels risker för misslyckanden vid t ex uppsändningar av raketer, satelliter, ballonger, dels också risker för att satelliter i bana av någon anledning slutar att fungera. Felfunktioner kan i många fall inte korrigeras efter att felet har uppstått. De tekniska riskerna medför i många fall också ekonomiska/affärsmässiga risker, t ex för avbrutna uppdrag till följd av haverier. Dessa risker är endast i begränsad utsträckning försäkringsbara till rimlig kostnad.

Ekonomiskt är Rymdbolaget i betydande utsträckning beroende av intäkter som har sitt ursprung i statlig budgetfinansiering i Sverige och i andra länder. Detta innebär en affärsrisk relaterad hur de offentliga rymdsatsningarna utvecklas i kundländer som bl a Sverige, Frankrike och USA. Rymdbolaget har i sin affärsverksamhet exponering för valutakursändringar främst avseende euro och amerikanska dollar. Omfattningen varierar men eurodelen av bolagets fakturering uppgår typiskt till 30-45 %. Ca hälften av den närmaste tolvmånadsperiodens förväntade nettoflöden av valutor säkras normalt genom valutaterminer.


Rymdbolagets försäljningsintäkter:

År 2007:   550 miljoner kr 
År 2006:   523 miljoner kr
År 2005:   422 miljoner kr


 Verksamhet i dotter- och intressebolag

1. Dotterbolaget SSC Satellitbild AB fusionerades med moderbolaget i juni 2007.

2. Namnskyddsbolagen Spaceport Sweden AB och NEAT AB bedriver f n ingen verksamhet.

3. SES-gruppen, med säte i Luxemburg, är majoritetsägare i SES SIRIUS AB. Bolaget säljer satellitkommunikation för TV-sändning och dataöverföring i främst Norden och östra Europa. Rymdbolaget har sedan februari 2003 ägt 25% av aktierna i bolaget via sitt dotterbolag SSC Telecom Holding AB. SSC Telecom Holding AB har för närvarande ingen annan verksamhet än att äga aktierna i SES SIRIUS AB. Bolaget har i januari 2008 utnyttjat en option att minska sitt ägande i SES SIRIUS AB till 10%.

4. Dotterbolaget LSE Space Engineering & Operations AG omsatte under 2007 ca 9 miljoner euro och hade vid årets slut drygt 100 anställda. Bolaget tillhandahåller konsulttjänster inom områdena satellitkontroll och satellitmarkstationer och har sin huvudsakliga verksamhet dels i Oberpfaffenhofen utanför München, dels i Darmstadt. Under året har också etablerats en filial med tre anställda i Toulouse.

5. Dotterbolaget NanoSpace AB bedriver, på uppdrag av ESA och den svenska Rymdstyrelsen, utveckling av produkter för rymdmarknaden inom området mikroelektromekaniska system. I september 2007 levererades ett framdrivningssystem till satellitprojektet Prisma.

6. Dotterbolaget ECAPS AB utvecklar ett miljövänligt framdrivnings- och positioneringssystem för rymdfarkoster. Arbetet finansieras delvis genom beställningar från ESA och Rymdstyrelsen. I september 2007 levererade ECAPS sitt första framdrivningssystem för integration på Prisma-satelliten.

7. Dotterbolaget Svenska Basboxbolaget AB har under 2007 etablerat en verksamhet som oberoende leverantör av distributionstjänster för IP-TV. Samtliga redovisade dotterbolag är helägda av Rymdbolaget. 


 

  

 


Uppdaterat 2022-12-30
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum