Arielspace
Svensk rymdindustri
Internationellt
Reportage
Rymdaktier
Gomspace
AAC Clyde Space
Ovzon
Pressmeddelanden
Satelliten Ovzon 3
Unibap
Didner & Gerge om OHB
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Ovzon

"Our company is revolutionizing mobile broadband via satellite providing the highest bandwidth through the smallest terminals. Our advanced proprietary satellite technology and unique ultra-small terminals enable mobile users to connect anywhere and transfer large amounts of data. Ovzon’s end-to-end solutions meet the growing demand of global connectivity for customers with high-performance requirements including Government, Media, Maritime, Aviation and NGOs. 

Founded in 2006, Ovzon has offices in Stockholm (Sweden) and Bethesda, MD and Tampa, FL (USA). Ovzon is publicly listed on Nasdaq First North Premier Growth Market."
Ovzon utvald som ett av de 10 hetaste företagen inom satellitbranschen.

Satellitbranschens framstående nyhets- och analysföretag Via Satellite har valt Ovzon till ett av de tio hetaste företagen inom satellitbranschen.
(2023-02-24)

För femte året i rad, Via Satellits lista över de 10 hetaste företagen ”att hålla koll på” företagen som tillhandahåller tjänster inom satellitkommunikation, marksystem, tillverkning, bildmaterial, avkänning och uppskjutning. Via Satellits redaktörer valde ut företagen på denna lista utifrån företagens förväntade aktiviteter under året och en blandning av marknadsandelar, transformerande teknik, banbrytande affärer och övergripande begeistring i branschen.

Via Satellite-redaktionen lyfter Ovzons tillväxt, unika karaktär och ökat värde: "Ovzon sticker ut från mängden av europeiska rymdföretag tack vare en mångfacetterad strategi där satellitkapaciteten och terminalerna kombineras i en SATCOM-as-a-Service-lösning. Kombinationen av egna satelliter, terminaler och dess SATCOM-as-a-Service-erbjudande är en av de mest spännande komponenterna i företagets strategi. Företaget vill bli de-facto standard för SATCOM-as-a-Service för organisationer med kritiska uppdrag och höga krav."

Per Norén VD för Ovzon kommenterar: "Vi är hedrade över att ha blivit utvalda som ett av de hetaste företagen i branschen. Detta är en belöning för alla våra anställdas hårda arbete som har transformerat Ovzon och tagit oss dit vi är idag. Det är en uppmuntran för vårt företag i vår ständiga strävan att skapa mervärde för våra kunder och förverkliga vår vision: Connecting the world’s critical missions via satellite."Ovzon: årsstämma 2022.

De börsnoterade rymdbolagen Gomspace, AAC Clyde, Ovzon och Unibap har inte hållit fysiska årsstämmor under pandemin. Men i år kunde jag delta på Ovzons årsstämma som hölls på huvudkontoret i Solna torsdagen 21 april. En sammanfattning av mina intryck kunde vara: ”Det går bra nu!”
(Av Ariel Borenstein. 2022-06-14)

Det mest spektakulära med satellit-bolaget Ovzon är planerna på att sända upp en egen kommunikationssatellit, Ovzon-3. Tyvärr har projektets datum, i likhet med mycket annat i näringslivet i dessa tider, flyttats fram några gånger. Planen är nu att satelliten ska kunna skjutas upp i slutet på 2022.Ovzon är i börs-sammanhang ett litet bolag, och vi som deltog på bolagsstämman utgjorde en ganska liten grupp, i ett ganska litet konferensrum. Under mötet behandlades de vanliga ärendena, t.ex. föredragning av årsredovisning och val av styrelse. Det togs också beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner.

Dessutom togs beslut om ”ett långsiktigt incitamentsprogram i syfte att öka och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera anställda.” Det här innebär ett program med teckningsoptioner till svenska deltagare och personaloptioner för amerikanska deltagare.

Verksamheten.

Ovzon grundades 2006 och har numera kontor i Sverige och USA. Satellittjänsterna används i branscher som t.ex. försvar, räddningstjänst och media. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Jag citerar ur årsredovisningen: ”Ovzon erbjuder mobila satellitkommunikationstjänster över egen och hyrd satellitkapacitet till kunder i hela världen. Med bolagets egenutvecklade satellitteknik och bärbara terminaler kan mobila användare ansluta var som helst och överföra stora mängder data på kort tid.”Året som gått.

Så här skriver man om verksamheten under det senaste verksamhetsåret: ” Under 2021 stärkte Ovzon sin position och tog flera betydelsefulla steg mot det långsiktiga målet som är att erbjuda SATCOM-as-a-service med egna högpresterande satelliter och bolagets patenterade teknologi integrerad både i mark- och rymdsegmentet. Bolagets finansiella ställning stärktes och tillverkning av bolagets första egna satellit fortsatte med planerad uppskjutning 2022.”

Citatet fortsätter: ”Ett ökat antal nya kundavtal tecknades med såväl befintliga som nya kunder, vilket gav en successivt ökad tillväxttakt. Därutöver utökades bolagets sälj- och leveranskapacitet samt tjänstens räckvidd genom nya samarbeten. Nya produkter och tjänster lanserades.”


Resultatet.

Omsättningen ökade från 160 till 191 miljoner. Rörelseresultatet innebar ett större underskott jämfört med 2020 från -48 till - 113 miljoner. Antalet anställda ökade från 29 till 35.Ny leverantör av terminalerna.

Efterfrågan på Ovzons mobila satellitterminaler har ökat kraftigt! Därför valde företaget att byta leverantör av terminalerna. De tillverkas nu av Syntronic Production Services, ett företag med 1.500 anställda och verksamhet i 8 länder.
Kunder.

Ovzon har ett långsiktigt samarbete med USA:s militär. Man har erhållit en ny viktig kund i Italiens brand- och räddningstjänst. Bolaget tog under 2021 flera mindre kontrakt i Europa och Sydamerika. Under 2020 ingick Ovzon samarbetsavtal med den stora flygplanstillverkaren Airbus.


Satelliten Ovzon 3.

Det som jag inledningsvis kallade spektakulärt är den pågående processen för att sända upp en egen satellit, benämnd Ovzon 3. Detta kommer att kraftigt öka omsättningen. Efter några förseningar är uppskjutningen nu planerad till slutet av 2022.

Samarbetspartners i projektet är Maxar och Arianespace. Tillverkningen inleddes 2019. Sluttillverkning och sammansättning av satelliten sker hos Maxar i Palo Alto i Kalifornien. Utrustning och komponenter har levererats från hela världen, även från Sverige. Sluttestning av funktionalitet, integration och kvalitetssäkring sker hos Maxar.

Därefter transporteras satelliten till ESA:s raketbas i Franska Guyana i Sydamerika. Platsen för uppskjutningen är idealisk eftersom satelliten ska ligga i en bana över ekvatorn.
Uppskjutning och drift.


Satelliten Ovzon 3.

Satelliten kommer att skjutas upp mot slutet av 2022 med raketen Ariane 5 och släppas på höjden 25 mil. Därefter ska Ovzon 3 manövreras till rätt position, vilket tar några månader. Satellitens raketmotor har elektrisk framdrivning där en joniserad gas skjuts ut. Detta är mycket effektivt och ger satelliten en lång livslängd och bra totalekonomi.

Eutelsat S.A. ska hantera kontrollen av Ovzon 3 när den ligger i bana. Eutelsat är världens tredje största satellitoperatör med täckning över hela den europeiska kontinenten, Mellanöstern, Afrika, Asien och Amerika.


Framtiden.

Många faktorer talar för att Ovzon är bra positionerat inför världens framtida rymdverksamhet. Marknaden för satellitkommunikationstjänster beräknas växa. Ökade krav på dessa tjänster. Ovzon har ett unikt erbjudande med världsledande teknologi. För nya företag som vill in på samma marknad som Ovzon finns ett flertal trösklar: stark patentportfölj, innehavet av bandfrekvenser, 10 registrerade banpositioner. Ovzons bolagsledning och medarbetare har djup erfarenhet av branschen.

Kända och kompetenta personer i ledningen.

På bolagstämman kände jag igen flera av deltagarna från affärspressen. Det visade sig vara styrelseledamöter som uppmärksammats för insatser i andra bolag. Patrik Tigerschiöld är ordförande i Bure. Nicklas Paulson är VD i Investment Öresund. Magnus René minns jag från hans tid som VD i 3D-företaget Arcam, han har efter det varit VD i Ovzon.

Övriga styrelsemedlemmar känner jag inte till, men enligt presentationen i årsbokslutet har Anders Björkman varit ledande i Tele2 och många andra företag i telekom-branschen. Cecilia Driving har varit verksam inom life science, private equity, research och telekom. Dan Jangblad har varit VD för Swedish Space Corporation och också haft ledande position på Saab.

VD för företaget är Per Norén. Övriga åtta medlemmar i koncernledningen förefaller mig också vara väldigt kompetenta, åtminstone om man bedömer dem efter deras CV i årsredovisningen.

Håll tummarna för den nya satelliten!

Nu väntar jag på att Ovzon-3 ska skjutas upp. Om uppskjutningen och intrimningen av satelliten lyckas så innebär det kraftigt ökade intäkter för Ovzon från 2023.Launch of the satellite Ovzon 3.

The satellite will be sent to the satellite launch facility in French Guiana in South America, south of the Caribbean archipelago. The launch site is ideal since the satellite will be transported to an orbit over the equator. The launch is scheduled for the second half of 2021. The satellite will be sent upon an Arianespace 5 rocket. 

It will take several months for Ovzon 3 to move into position. The journey itself will be unique. The satellite will manoeuvre with the help of a rocket engine that uses a process called electrically powered propulsion, in which an ionized gas is expelled from the engine and gives rise to adjustable propulsion.

                Read more HERE.Per Norén utsedd till ny VD på Ovzon

Ovzons styrelse har utsett Per Norén till VD för Ovzon AB med tillträde senast 1 maj 2021. Bolagets nuvarande VD Magnus René fortsätter leda bolaget fram till dess och kommer därefter att fortsätta i sin roll som styrelseledamot.
(Pressmeddelande 2021-02-19)Ovzon tar order i USA.
(Källa: Dagens Industri. 2020-08-01)

"Satellitbolaget Ovzon har fått ett kontrakt om totalt 3,9 miljoner dollar från amerikanska försvaret, via tjänsteleverantören Intelsat General Corporation. Kontraktet avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för tre månader, från september till början av december.

Mats Qvibergs Öresund är största ägare i Ovzon med 11,8 % av kapitalet. Aktien steg med 2,6 % på Stockholmsbörsen under fredagen 2020-07-31."
Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt. (Publicerat här 2020-06-06)

• Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 2–16 juni 2020.

• Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att förstärka Bolagets finansiella ställning för att kunna positionera Ovzon, dels mot förseningar som skulle kunna uppkomma på grund av rådande omvärldssituation relaterat till Covid-19, dels för att stärka framtida finansieringsmöjligheter och ta till vara på potentiella affärssituationer.

• Investment AB Öresund, Bure Equity AB, AFA Försäkring, Stena, Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därtill har Handelsbanken Fonder kommunicerat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar uppgår till totalt cirka 99 MSEK motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 56 MSEK från Investment AB Öresund, Bure Equity AB, Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.


                     Läs mer hos Carnegie.Ovzon i samarbete med Airbus

Ovzon och Airbus har ingått ett samarbetsavtal där Airbus som återförsäljare för Ovzon kommer att inkludera Ovzons innovativa satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj.
(Pressmeddelande 15 april, 2020)

Ovzon och Airbus kommer att gemensamt marknadsföra Ovzons end-to-end tjänster inklusive Ovzons mobila terminaler och support. Airbus kommer att integrera Ovzons lösningar i sitt omfattande erbjudande för satellitkommunikation. Från slutet av 2021 kommer utbudet utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3.Ovzons tjänst i bruk i Italien

Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används för närvarande av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Corona-viruset.
(Pressmeddelande 11 mar, 2020.)

Italienska civilförsvaret och armén använder tjänsten för att upprätta tillförlitlig bredbandskommunikation, främst för videokonferens, mellan personal i fält i de drabbade ”röda zonerna” och huvudkontoret för ministerrådet i Rom.

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal i med italienska Gomedia Satcom och samtidigt säkrade Ovzon och Gomedia en första order från den italienska armén. Ovzons tjänst är nu i drift i norra Italien.
Ovzon utökar distributionsnätverk

Ovzon utökar sitt distributionsnätverk genom att engagera Network Innovations i Benelux, Bansat i Colombia och Orbita i Peru. (Pressmeddelande 17 februari, 2020)

Ovzon har tecknat distributionsavtal med Network Innovations i Nederländerna för marknaden i Benelux, med Bansat i Columbia och med Orbita i Peru. Dessa nya distributörer blir en del av det expanderande partnernätverk som säljer Ovzons innovativa satellitbaserade kommunikationslösningar.

Distributörerna kommer, tillsammans med Ovzon, att sälja Ovzons tjänsteutbud som baseras på hyrd kapacitet, Ovzons mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig, support. Från 2021 kommer utbudet utökas med Ovzons första egna satellit, Ovzon 3.

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation (Pressmeddelande 29 december, 2018)

Ovzon har säkrat ytterligare ett kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet, på ca 4,2 miljoner USD, motsvarande ca MSEK 37,5, är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 satellitkommunikationstjänst till september 2019.

”Vi är mycket glada att se en fortsatt efterfrågan för vår OHO-2-tjänst. Vårt mål är som tidigare kommunicerats att skicka upp egna satelliter, vilket avsevärt kommer att förbättra tjänstens prestanda och täckningsområde. Fram till dess att våra egna satelliter kommer upp fortsätter vi att erbjuda vad som, enligt vår mening, är den bästa satellittjänsten i marknaden med hjälp av hyrd kapacitet på tredje parts satelliter”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.
Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet.

Sedan starten 2006 har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det ökande behovet av mobil bredbandsuppkoppling i områden som saknar traditionella telekomtjänster eller där uppkopplingen inte når önskvärd prestanda.
Med avancerade regenerativa satellitnyttolaster och unikt små portabla terminaler, paketerade i en tjänst, löser Ovzon därmed många specifika behov hos många olika kundgrupper så som myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGOs – att koppla upp sig varsomhelst och överföra stora mängder data.
Ovzons lösning innebär en hastighet som är upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande erbjudanden. Nästa generations Ovzon-tjänst baseras på kompletta proprietära komponenter och patenterad teknik. Ovzon-3 kommer att öka tjänstens prestanda avsevärt.
Bolaget har kontor i Stockholm, Sverige och i Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA.
Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning.


Ovzon har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första GEO-satellit och därmed tagit ett viktigt steg mot att bredda sitt tjänsteerbjudande. Uppskjutningen är planerad tidigast till Q4 2020. Nästa steg för bolaget blir nu att slutföra upphandlingen av satelliterna. (Pressmeddelande från Ovzon 2018-10-16)

Per Wahlberg, VD på Ovzon säger; “Det är ett viktigt och spännande steg för Ovzon att kontraktera leverantör för uppsändning av vår första satellit. SpaceX erbjöd en mycket konkurrenskraftig lösning med sin nya bärraket Falcon Heavy, som kommer att ge oss tillgång till rymden på ett tillförlitligt sätt. Satelliten är tänkt att skjutas upp tidigast Q4 2020.

Satellitupphandlingen är nu också inne i slutfasen. Tidigare denna månad beställde vi och startade tillverkning av den första Ovzon OBPn (On-Board-Processor), en av de mest avancerade processorerna i sitt slag. Nu fortsätter vi att arbeta mot vårt mål att revolutionera mobila bredbandstjänster via satellit genom att erbjuda de högsta datahastigheterna med de minsta terminalerna”.

“Vi är hedrade att Ovzon har valt SpaceX för uppsändning av den första av sina satelliter”, säger SpaceX President och COO Gwynne Shotwell. ”Vi ser fram emot ett nära samarbete i genomförandet av denna viktiga uppskjutning direkt till geostationär bana.”

Avtalet är villkorat med rätt för bägge parter att frånträda avtalet.Ovzon har säkrat förnyade kontrakt

värderade till totalt 16,6 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontrakten motsvarar tolv månaders användning av bolagets satellitkommunikationstjänst på två Ovzon-tjänster (OHO-1N och OHO-3N) och initialt tre månader av en tjänst (OHO-2). (Pressmeddelande från Ovzon 2018-09-07)Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.
(Pressmeddelande från Ovzon 2018-06-01)

Bidraget betalas ut efter uppnådda milstolpar under projektets löptid på två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst. Utvecklingen möjliggör skräddarsydda satellitterminaler avseende funktion, storlek samt utformning för att passa de mobila applikationer som är prioriterade hos bolagets användare.
Ovzon AB, en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
(Utdrag ur pressmeddelande från Ovzon 2018-05-02)

Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra bolaget cirka 189 miljoner kronor samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor av bolagets enda direkta aktieägare. Erbjudandet väntas, totalt, motsvara cirka 60 procent av det totala antal aktier utestående i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.

Bolaget avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att stärka bolagets kapitalstruktur och stödja Ovzons fortsatta tillväxt och utveckling av dess tjänsteutbud. Två investerare har åtagit sig att bli ankarinvesterare: Bure Equity AB och Investment AB Öresund.
SVENSKT SATELLITBOLAG FÅR MÅNGMILJONORDER AV AMERIKANSKA FÖRSVARET!
(Pressrelease NG News. 2009-01-14)

Det svenska satellitbolaget OverHorizon har i dagarna mottagit en mångmiljonorder från det amerikanska försvaret avseende sitt satellitsystem. Samarbetet är omfattande och kan på sikt omfatta 100-tals miljoner kronor.

OverHorizon kommer att starta en banbrytande operatörstjänst via satellit som möjliggör mobil bredbandskommunikation. Jämfört med marknadens nuvarande lösningar innebär tjänsten att satellitterminaler på marken blir betydligt mindre, billigare, kan överföra högre datahastigheter och kommunicera under rörelse – t.ex. sättas på bilar, båtar eller på en person. Bolaget har patentsökt sin teknologi.

Per Wahlberg, en av OverHorizons grundare som tidigare bland annat startade satellitkommunikationsbolaget Swe-Dish Satellite System, säger "OverHorizons satellittjänst kombinerar mobilitet med höga datahastigheter, något som inte finns idag. Vi ser en stor och snabbt växande efterfrågan i hela världen inom många marknadssegment t.ex. försvars- och räddningsorganisationer samt TV/Radio bolag".

OverHorizons satellitsystem kommer att ha flera styrbara satellitstrålar/infrastrukturer på vardera ca 1400 km diameter som snabbt och enkelt kan flyttas till ett nytt område med behov. Exempel på detta kan vara i konfliktområden som Afghanistan eller efter en naturkatastrof där markbunden kommunikation är skadad, saknas eller inte uppfyller kundens krav. OverHorizons system kan också från ett mycket stort område ta emot sensor data från miljösensorer eller exempelvis ge förvarning inför en eventuell naturkatastrof.

(Pressreleasen kommer från NG News som drivs av Nordic Growth Market AB (NGM). NGM är en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten i NG News sker dock utanför NGM.)
Uppdaterat 2023-06-01
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum