InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Utländsk skatt
Undvik dubbelbeskattning: Avdragsrätt för utländsk skatt.Automatisk avräkning av utländsk skatt

Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten.

På din preliminära skatteuträkning ser du hur stor avräkning du får och om du får avräkning för all utländsk skatt som finns på dina kontrolluppgifter.

Du får inte avräkning med ett högre belopp än den skatt som det andra landet (källstaten) har rätt att ta ut enligt det aktuella skatteavtalet. Enligt det nordiska skatteavtalet har källstaten t.ex. rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningar. Om källstaten tagit ut mer i skatt, t.ex. 27 procent, kan maximalt 15 procent avräknas. Den skatt som överstiger 15 procent får du begära tillbaka från källstaten.


Du får inte avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt som tas ut på de inkomster som du har haft i utlandet. Beräkningen av hur stor den svenska skatten på de utländska inkomsterna är görs enligt bestämmelserna i lagen om avräkning av utländsk skatt. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 5 000 svenska kronor och den svenska skatten på de utländska inkomsterna uppgår till 3 000 svenska kronor får du bara avräkning med 3 000 svenska kronor.

Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka din avräkning, öka avräkningsutrymmet, även om de inte beskattats i utlandet. De inkomster som är aktuella är inkomst från fast driftställe eller fastighet i utlandet, ränta, utdelning och royalty från utlandet. Den automatiska avräkningen kan inte ta hänsyn till dessa inkomster. Om du har sådana inkomster kan du tala om detta i en särskild begäran om avräkning under ”Övriga upplysningar” i din deklaration eller på blanketten SKV 2703.

När Skatteverket räknar ut den svenska skatten på de utländska inkomsterna tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner som du får t.ex. för allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag och rotavdrag. Detta innebär att den svenska skatten inte alltid stämmer överens med den skattesats som normalt är aktuell för de utländska inkomsterna t.ex. 30 procent på inkomst av kapital. Om du har ett underskott av kapital så får du avräkning med som mest 500 kronor.

Du har även möjlighet att begära avdrag för utländsk skatt. Läs mer om detta under länken Avräkning av utländsk skatt:

Avräkning av utländsk skatt

Om du har inkomster från utlandet som inte finns med på dina svenska kontrolluppgifter får du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Om du inte får avräkning för hela den utländska skatten så kan du spara den överskjutande delen i högst fem år. För att kunna få avräkning för den sparade skatten ett senare år måste du ta upp en utländsk inkomst till beskattning i din svenska deklaration det året. Skatt som sparas vid en automatisk avräkning kan inte beaktas vid ett senare års automatiska avräkning. Har du en sådan sparad skatt får du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Utdelningar

Den automatiska beräkningen av hur mycket skatt på utdelningar som får tas ut enligt skatteavtal bygger på bestämmelserna i OECD:s modellavtal. Enligt modellavtalet har källstaten rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningen. Avräkningsbar utländsk skatt på utdelningar begränsas därför i de flesta fall till 15 procent av utdelningen. Undantag görs dock för utdelningar från bolag i Storbritannien och Österrike där begränsningen görs till 10 procent av utdelningen då aktuella skatteavtal endast ger källstaten rätt att ta ut 10 procent i skatt.

Om det inte finns ett skatteavtal med det land som utdelningen kommer ifrån eller om procentsatsen i skatteavtalet med aktuellt land inte är 15 procent blir den automatiska beräkningen fel. I dessa fall bör du lämna en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703.

Investeringssparkonto

Den automatiska avräkningen av utländsk skatt på ett investeringssparkonto utgår från en av Skatteverket framräknad utländsk inkomst. Den framräknade inkomsten får dock inte överstiga schablonintäkten på kontot.

Skatteverket räknar fram den utländska inkomsten på kontot eftersom denna inte framgår av kontrolluppgiften. Vid beräkningen utgår Skatteverket från den utländska skatt som redovisats på kontrolluppgiften och förutsätter att den utländska inkomsten är en utdelning där skatt tagits ut om 15 procent. Om den utländska skatten på kontrolluppgiften är t.ex. 1 000 kronor beräknas den utländska inkomsten på investeringssparkontot automatiskt till 6 667 kronor (1 000/0,15). Om den verkliga utländska inkomsten på investeringssparkontot inte stämmer överens med den utländska inkomst som Skatteverket räknat fram kan du få för låg eller för hög avräkning. I detta fall bör du göra en särskild begäran om avräkning av utländsk skatt i din deklaration, eller på blankett SKV 2703, och tala om hur stor den verkliga utländska inkomsten är.

Du kan ha rätt till mer avräkning än den som görs om den utländska skatten på investeringssparkontot avser ränteinkomster som omfattas av EU:s sparandedirektiv (Luxemburg och Österrike) eller liknande avtal (Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, Jersey, Curacao och Sint Maarten (f.d. Nederländska Antillerna) och Turks- och Caicosöarna). Om du har betalat källskatt enligt sparandedirektivet eller liknande avtal ska Sverige medge avräkning av den utländska skatten i enlighet med svensk lagstiftning. Om den utländska skatten överstiger den skatt som du ska betala i Sverige på de utländska inkomsterna ska Skatteverket återbetala det överskjutande källskattebeloppet till dig. Om du inte får avräkning med hela källskatten som betalats på ränteinkomster enligt sparandedirektivet eller liknande avtal bör du lämna en begäran om avräkning och återbetalning av utländsk skatt i din deklaration eller på blankett SKV 2703. Det finns ett särskilt avsnitt på blanketten för sådan skatt.Aktieutdelning från företag i utlandet beskattas både i hemlandet och i Sverige.

Om du inte automatiskt har erhållit avräkning:

1. Begär avräkning i deklarationen.

Det som krävs är att man lämnar information i sin inkomstdeklaration om vilka aktier det gäller och vilka belopp som dragits i skatt i utlandet - både i utländsk valuta och beloppet i kronor - samt att man begär avräkning av den utländska skatten. Skatteverket korrigerar då din ISK-skatt.

2. Bara avdrag mot schablonskatten på ISK.

Avdrag för utländsk skatt för aktier på ISK kan bara göras mot skatten på schablonintäkten på ISK, inte mot andra svenska skatter.

3. Belopps-spärr.

Om den utländska skatten är lägre än ISK-skatten så har man rätt till avdrag för hela den utländska skatten. Om den utländska skatten är högre än ISK-skatten så har man rätt till avdrag för ett belopp som är lika med ISK-skatten.

(Principen är ju att man inte ska betala dubbel skatt. Om man betalar hög skatt i utlandet är ju det förstås inget som Sveriges Skatteverk har ansvar för. Sverige ersätter inte någon för skatt betald i utlandet men avstår från att kräva svensk skatt om beskattning redan skett i utlandet.)

4. Sparad avräkning och avräkningsordning.

Men...om man inte kan använda hela avdraget för skatt betald i utlandet så har man rätt att spara denna möjlighet i fem år och se om det något av de kommande åren finns avdragsutrymme. Det år man vill utnyttja det sparade avdraget för utländsk skatt krävs att man har en schablonintäkt för ISK. Om man avslutar sitt konto så försvinner också möjligheten att utnyttja det sparade avdraget. Förtydligande: för aktier på ISK kan man bara kvitta utländsk skatt mot skatten på schablonintäkten från ISK, inte mot NÅGON annan skatt.

Det finns ett problem förknippat med avdragmöjligheten. Det år då man vill utnyttja avdraget kanske man också har haft utdelning på utländska aktier. Vid avräkningen ska äldre skatt avräknas först, sedan årets skatt. Man har helt enkelt svårt att hinna ikapp. Det troligaste är att när man om ett antal år vill avsluta sitt ISK så finns det fortfarande outnyttjat avdrag kvar. I så fall behöver man se till att ordna med något år som saknar utländska aktier för att hinna ikapp avdragen.

Oklarheter: I skattelagstiftningen sägs så här: "För att kunna få avräkning ett senare år måste du ha tagit upp en utländsk inkomst till beskattning i din svenska deklaration samma år som du begär avräkning för ett överskjutande belopp." Betyder det att man måste ha åtminstone en utländsk aktieutdelning på kontot för att kunna utnyttja det sparade avdraget?"
Vi har här ovanför försökt ta fram det viktigaste vad gäller avdrag för utländsk skatt för just ISK. Här nedan kan du läsa Skatteverkets text om vad som gäller rent allmänt om avdrag för utländsk skatt:

Avräkning av utländsk skatt på kapitalinkomster
(från Skatteverkets webbplats)

Du kan begära avräkning för den slutliga skatt du har betalat i utlandet om du t.ex. har
• fått utdelning på utländska aktier eller fonder
• fått ränta på ett konto i utlandet
•gjort en kapitalvinst vid försäljning av utländska aktier, fonder eller fastigheter som beskattas både i utlandet och i Sverige.

Du begär avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration det år du redovisar den utländska inkomsten. I inkomstdeklarationen ska du uppge:
• vad inkomsten avser (t.ex. ränta eller utdelning)
• storleken på den utländska kapitalinkomsten eller kapitalvinsten
• den utländska skatten i svenska kronor
• vilket land inkomsten kommer ifrån
• vilken valutakurs du har använt vid omräkningen till svenska kronor.

Du kan även ansöka om avräkning på blankett SKV 2703. Du ska kunna styrka att du har betalat den utländska skatt du begär avräkning för.

Du får aldrig avräkning med ett högre belopp än den svenska skatt som tas ut på de utdelningsinkomster, ränteinkomster, kapitalvinster m.m. du har haft i utlandet. Om t.ex. skatten i utlandet uppgår till 5 000 svenska kronor och den svenska skatten på den utländska inkomsten uppgår till 3 000 svenska kronor får du bara avräkning med
3 000 svenska kronor. (Om du redovisar andra utländska inkomster i deklarationen får du i vissa fall avräkning med ett högre belopp.)

När vi räknar ut den svenska skatten på den utländska inkomsten tar vi hänsyn till vissa skattereduktioner som du har fått, t.ex. för underskott av kapital, allmän pensionsavgift och jobbskatteavdraget.

Du får aldrig avräkning med ett högre belopp än den skatt som det andra landet (källstaten) har rätt att ta ut enligt det aktuella skatteavtalet. Enligt det nordiska skatteavtalet har källstaten t.ex. rätt att ta ut 15 procent i skatt på utdelningar. Om källstaten har tagit ut mer i skatt, t.ex. 28 procent, kan maximalt 15 procent i skatt räknas av. Den skatt som överstiger 15 procent får du begära tillbaka från källstaten.

Under "inkomst av kapital" kan du också begära avdrag för den utländska skatt du har betalat . För in beloppet i rutan för ränteutgifter (ruta 53). Om du även begär avräkning för den slutliga skatt som du har begärt avdrag för beaktas den skatteminskning du har fått genom avdraget för den utländska skatten. Normalt är det fördelaktigare att begära avräkning än avdrag för den utländska skatten, men har du underskott av kapital i Sverige är möjligheten till avräkning begränsad. Då är det oftast förmånligare att i stället begära avdrag för den utländska skatten.
Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum