ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar

INVESTERINGAR I RYMDBRANSCHEN.
_____________________________________________________

Nyemission i C2SAT.

(NGM:C2ST) Styrelsen för C2SAT holding AB (publ) har idag, förutsatt årsstämman godkännande, fattat beslut om genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 39 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. - Tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie - Teckningskursen per aktie uppgår till 25 öre - Teckningstid är från och med den 7 juni 2010 till och med den 23 juni 2010 - Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
(Källa: pressrelease från bolaget. 2010-03-31 )

Styrelsen har även beslutat om en riktad nyemission av aktier om högst 10 MSEK. Rätt att teckna aktierna ska, under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen övertecknas, tillkomma dem som tecknat men inte tilldelats aktier i företrädesemissionen. Teckningskurs och teckningstid motsvarar de i företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

C2SAT befinner sig i en kraftfull expansion. I denna expansionsfas ställs höga krav på en tillförlitlig kapitalförsörjning och finansiell stabilitet från såväl kunder som leverantörer. Satsningarna på en ökad försäljning, och därtill hörande leveranskapacitet, kräver satsningar på ett ökat rörelsekapital för att möta budgeterad och faktisk ordersituation. Rörelsekapitaluppbyggnaden består i en uppbyggnad av lager av material och färdiga varor för att möta den ökade efterfrågan av bolagets produkter.
Samtidigt fortsätter bolaget investeringar i rationaliseringar av produkten syftande till att vinna skalfördelar och ökad lönsamhet i produkterna.

Sammantaget gör dessa offensiva satsningar att företaget behöver förstärka likviditeten och öka rörelsekapitalet genom en nyemission. Kombinerat med ägarfinansieringen ges även en möjlighet för bolaget att lånefinansiera delar av ökningen av rörelsekapitalet på marknadsmässiga villkor upp till 17 MSEK. Lånefinansieringen är villkorad ett tillskott av eget kapital.

Det är styrelsens uppfattning att ett kapitalskott genom en företrädesrättsemission tillsammans med lånefinansiering ger bolaget de bästa möjligheterna att bygga vidare på den positiva utveckling som hittills uppvisats. Genom emissionen skapas förutsättningar för en accelererad tillväxt till förmån för samtliga befintliga aktieägare.

Då tidigare emissioner övertecknats, och det tidigare funnits ett intresse från aktieägare och andra intressenter att investera ytterligare i C2SAT, så har styrelsen även beslutat om en anskaffning om ytterligare 10 MSEK, på motsvarande villkor, i händelse av en överteckning i företrädesemissionen.

Närmare om nyemissionerna

Styrelsen för C2SAT har idag den 31 mars 2010 beslutat om dels en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare där tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) ny aktie, således högst 155 749 520 nya aktier, varigenom bolaget tillförs cirka 39 MSEK, dels en riktad nyemission om högst 40 000 000 aktier, vilka under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen övertecknas ska tillkomma dem som tecknat men inte tilldelats aktier i företrädesemissionen, varigenom bolaget kan tillföras ytterligare 10 MSEK. Högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av företrädesemissionen är 20 247 437,60 SEK och högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av den riktade nyemissionen är 5 200 000 SEK. Högsta möjliga aktiekapitalökning med anledning av båda nyemissionerna är 25 447 437,60 och högsta antalet nyemitterade aktier är 195 749 520.

Syftet med den riktade nyemissionen är att, vid överteckning i företrädesemissionen, tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda.

Styrelsens beslut är villkorade av årsstämmans godkännande. Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2010. Kallelse till årsstämman kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt offentliggöras på bolagets webbplats.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är garanterad i dess helhet genom en kombination av teckningsförbindelser från aktieägare samt emissionsgarantier från befintliga aktieägare och allmänheten.

Tidplan:

Årsstämma: 6 maj 2010
Aktien handlas inklusive rätt att delta i företrädesemissionen: 26 maj 2010
Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen: 27 maj 2010
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen: 31 maj 2010
Prospekt offentliggörs: omkring 28 maj 2010
Handel i teckningsrätter: 7 – 18 juni 2010
Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 8 juni fram till emissionen är registrerad hos Bolagsverket


Teckningstid: 7 – 23 juni 2010

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till C2SAT i ovanstående transaktioner. 

Bolagets webbplats heter www.C2SAT.se

 NYEMISSION I BÖRSNOTERADE FÖRETAGET C2SAT.
(Källa: pressrelease från bolaget. 2008-12-17)

Styrelsen i C2SAT holding AB (publ) (”C2SAT”) har idag den 17 december 2008 fattat beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 118 319 874 aktier, samt om därtill medföljande teckningsoptioner. Beslutet har skett med stöd av det bemyndigande som C2SATs styrelse erhöll vid extra bolagsstämma den 24 november 2008.

Bolagets aktieägare skall äga rätt att för två (2) befintliga aktier i C2SAT teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,25 SEK per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 7 januari till och med den 23 januari 2009

Bakgrund och motiv i sammandrag.

C2SAT utvecklar, producerar och säljer stabiliserade antenner för marint och landbaserat bruk som möjliggör bredbandskommunikation under dynamiska förhållanden. Produkterna är ett resultat av åtta års utvecklingsarbete där C2SATs antenner förfinats i en serie prototyper som nu är färdiga för serieproduktion. Det hårda arbetet som alla anställda har lagt ned har resulterat i ett flertal pågående test- och utvärderingar hos kunder som ser stort behov av bolagets antenner. Under hösten har bolaget även tecknat ett ramavtal med SeaNet Maritime Communications AB (”SeaNet”) avseende leverans av 60 antenner varav två antenner initialt levereras för testinstallation. Under förutsättning att SeaNet är nöjda med de två testantennerna, samt att det finns en efterfrågan, kommer förvärvet av övriga antenner att fullföljas.

C2SAT är i ett läge där de påtagliga värden som byggts upp i bolagets produkter och marknadsnärvaro håller på att få genomslag. Emellertid förutsätter detta att bolaget skaffar sig finansiell uthållighet och handlingsfrihet. Detta utgör den bakgrund med vilken styrelsen anser att en ytterligare kapitalanskaffning, genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, är det bästa alternativet för aktieägarna.

Mer information:

STOCKHOLM, SVERIGE, 17 december 2008 – C2SATs styrelse har idag – med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 24 november 2008 - beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 30 MSEK. • Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är fastställd till 0,25 SEK per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 7 januari till och med den 23 januari 2009 • En (1) tecknad och tilldelad aktie i företrädesemissionen ger en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption är fastställd till 0,40 SEK per aktie och teckningsperioden för nyteckning av aktie löper från och med den 15 juni 2009 till och med den 30 juni 2009 • Nyemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga ägare samt genom emissionsgarantier • C2SAT tillförs cirka 30 MSEK före emissionskostnader vid full teckning i nyemissionen och ytterligare cirka 47 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

 

SATELLITBOLAGENS AKTIEKURSER SJÖNK UNDER 2007.
(Källa: Space News. 2008-03-03.)

Vid den allmänna börsnedgången 2007 drogs satellitaktierna med, men några bolag klarade sig. 25 februari 2008 presenterade några investmentbanker på Wall Street något som de kallade ”Oscar-statyetter för de bästa satellitaktierna”.

De företag som klarat sig bäst var innehavare av ”fixed satellites” (min kommentar: det framgår inte av artikeln vilka satellittjänster dessa företag säljer!) där kurserna i genomsnitt steg med 19 %, medan däremot kurserna föll för de bolag som erbjöd satellitradio, mobilsatellittjänster eller satellit-TV. Två exempel på företag med stigande aktiekurs är SES (Luxemburg) och Eutelsat (Paris).

Mobilsatellitföretagen fick se sina kurser falla dramatiskt - med ett undantag: det största företaget i branschen, Inmarsat, som är noterat på Londonbörsen, noterade en kursökning med 42 %.

Fjärranalysföretag med satelliter som kretsar på låg höjd och tar bilder som sedan säljs till statliga eller privata kunder går en lysande framtid till mötes under 2008, spår flera rymdaktieanalytiker. Fjärranalysföretaget GeoEye Inc. (USA) vann en ”Wall Street Oscar” för största kurshöjningen under 2007. Kursen steg med 73 %!

Men många andra företag vill helst glömma år 2007. Satellitradioföretagens kurser sjönk med 27 %. Det amerikanska företaget Worldspace Inc. ska etablera satellitradio i Indien men det har inte gått så bra. Företagets problem ledde till att aktiekursen sjönk med 52 % under 2007. 


Wall Street minskar sin bevakning av rymdbolag under 2008.
(Källa: Space News. 2008-03-03)

Den internationella finansiella krisen kommer att leda till personalminskningar på Wall Street och därmed minskar också bevakningen av satellitbolagen. Om få analytiker ska bevaka många företag så ökar risken för dåligt underbyggda analyser. Det blir därmed svårare för bolagen att övertyga investerare.

Den nya ”okunnighetstrenden” har kanske redan börjat. Nyligen sänkte en stor bank riktkursen för satellitoperatören Inmarsat med motiveringen att eftersom företaget skulle sända upp en ny satellit så hade risken i bolaget ökat. Kursen för Inmarsat sjönk märkbart på den rekommendationen. Men satelliten skulle sändas upp med en typ av raket som fungerat pålitligt förut, dessutom hade två satelliter som var identiskt lika den nya redan sänts upp och hade fungerat utmärkt. Men HALLÅ, SERIÖST ALLTSÅ, det faktum att en satellitoperatör sänder upp en satellit borde i normalfallet inte ge upphov till någon oro.

En representant för företaget Mobile Satellite Ventures – som är dotterbolag till det börsnoterade företaget Sky Terra Communications Inc. – säger att ”den begränsade bevakningen av satellitbolag på Wall Street motverkas av att många investerande företag anställer satellitexperter. Investeringarna de vill göra är så stora att dessa företag inte kan ta så stora risker. Och vi har haft träffar med många självständiga analysföretag som anlitats av hedgefonder. Världen kretsar inte längre kring de stora bankerna.”

 


RYMDBOLAG PÅ SVENSKA AKTIEBÖRSEN:

Av Ariel Borenstein. (April 2008)

Om man vill köpa aktier i svenska börsnoterade bolag med inriktning på rymdverksamhet, vad ska man då köpa? Svaret är att det inte finns några sådana bolag. Nej, vänta! Det finns ju ett sådant bolag: C2SAT. Bolaget tillverkar antenner för fartyg som kommunicerar via satellit.  

Men i övrigt finns inga investeringsobjekt via börsen. Den svenska rymdbranschen innehåller dels stora börsnoterade bolag där rymdverksamheten bara är en liten del, dels små bolag som inte är börsnoterade. En del av aktörerna är statligt ägda.

De stora bolagen är tre: Volvo, Saab och Rymdbolaget. Volvos rymdverksamhet bedrivs i dotterbolaget Volvo Aero, där bara en mindre del är rymdverksamhet. Saabs rymdverksamhet bedriv i dotterbolaget Saab Space. Rymdbolaget agerar på marknadsvillkor men ägs av staten. Om man t.ex. köper aktier i Volvo så är rymdverksamheten en så försvinnande liten del att den inte påverkar aktiekursen.

Vad gäller de mindre bolagen, t.ex. Omnisys eller Spectronics, så är de inte börsnoterade. Exempel på statligt ägda rymdverksamheter är Metria och Telewide.

 

 

Uppdaterat 2020-08-01
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum