InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Inkomstlag
Inkomstskattelagen om investeringssparkonto.
plus som bonus: Schablonintäkt vid innehav av andelar i en investeringsfond.


Schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto.

35 § Med investeringssparkonto avses ett konto som avses i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto. Lag (2011:1271).
42 kap. 35 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

36 § Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för vilket
ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten
ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ multiplicerat med statslåneräntan
vid utgången av november närmast före det aktuella kalenderåret. Lag
(2011:1271).
42 kap. 36 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

37 § Kapitalunderlaget utgörs av en fjärdedel av summan av marknadsvärdet av
1. tillgångar som vid ingången av varje kvartal under kalenderåret förvaras på
investeringssparkontot,
2. kontanta medel som betalas in till investeringssparkontot under kalenderåret,
3. investeringstillgångar enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto
som den som innehar investeringssparkontot under kalenderåret överför till
kontot, om överföringen inte sker från ett annat investeringssparkonto, och
4. investeringstillgångar enligt lagen om investeringssparkonto som under
kalenderåret överförs till kontot från någon annans investeringssparkonto om
tillgångarna inte överförs med tillämpning av 13 § första stycket 1 samma lag.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt första stycket ska man beakta
marknadsvärdet vid ingången av varje kvartal av de tillgångar som förvaras på
investeringssparkontot respektive marknadsvärdet av varje inbetalad eller överförd
tillgång när de förtecknas på kontot. Lag (2011:1271).
42 kap. 37 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering. Uppskovsbelopp som anges i punkt 2 av övergångsbestämmelserna
till lagen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
och som avser en mottagen andel vid ett andelsbyte, ska tas upp som intäkt om den mottagna
andelen överförs enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto från ett konto som inte
är ett investeringssparkonto till ett eget investeringssparkonto.

38 § Följande tillgångar ska inte ingå i det värde som avses i 37 § första stycket 1:
1. kontofrämmande tillgångar som förvaras på investeringssparkontot med
stöd av 18 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,
2. kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § lagen om investeringssparkonto,
och
3. kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto i strid
med 17 § lagen om investeringssparkonto. Lag (2011:1271
42 kap. 38 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

39 § Som inbetalning avses vid tillämpning av 37 § första stycket 2 inte inbetalning
av
1. ränta, utdelning och annan avkastning än ersättning vid överlåtelse på tillgångar
som förvaras på investeringssparkontot,
2. ersättning vid sådan överlåtelse som avses i 22 § första stycket 1–7 lagen
(2011:1268) om investeringssparkonto av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot,
3. kontanta medel som överförs från ett annat eget investeringssparkonto, eller
4. kontanta medel som investeringsföretaget som för investeringssparkontot
har växlat mot valuta som har förvarats på kontot. Lag (2011:1271).
42 kap. 39 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

40 § Om en överföring av tillgångar från ett investeringssparkonto till ett annat
investeringssparkonto medför att tillgångarna inte förvaras på något av dessa konton
vid ingången av kvartalet efter det då tillgångarna avfördes från det överförande
kontot, ska de överförda tillgångarnas marknadsvärde när de förtecknas på det
mottagande kontot öka summan som avses i 37 § första stycket 1 avseende det
mottagande kontot. Lag (2011:1271).
42 kap. 40 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

41 § Marknadsvärdet av tillgångar som avses i 37 och 40 §§ ska ligga till grund för
beräkningen av kapitalunderlaget bara om den som har innehaft ett investeringssparkonto
varit obegränsat skattskyldig vid tidpunkten för de situationer som avses i
dessa paragrafer. Lag (2011:1271).
42 kap. 41 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

42 § Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar och förpliktelser
som förvaras på ett investeringssparkonto ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster
som avser sådana tillgångar och förpliktelser får inte dras av.
Första stycket gäller inte
1. tillgångar som avses i 38 §,
2. kapitalvinster eller kapitalförluster på tillgångar som anses ha avyttrats
enligt 44 kap. 8 a eller 8 b §, eller
3. ränta på kontanta medel som helt eller delvis avser ett kalenderår då räntesatsen
som legat till grund för räntans beräkning någon gång överstigit statslåneräntan
vid utgången av november närmast före det kalenderåret. Lag (2012:830).
Lag (2012:830) har trätt i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på tillgångar och
förpliktelser som förtecknas på ett investeringssparkonto efter den 14 juni 2012 och som vid
utgången av den dagen inte förvarades på ett investeringssparkonto. Äldre bestämmelser
286 Inkomstskattelag, 42 kap.
gäller för tillgångar och förpliktelser som har förtecknats på ett investeringssparkonto före
den 15 juni 2012. T.o.m. den 31 december 2012 hade 42 kap. 42 § första stycket följande
lydelse.
42 § Utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto
ska inte tas upp. Utgifter och kapitalförluster som avser sådana tillgångar får inte dras av.
42 kap. 42 § införd genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i en investeringsfond

43 § Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i en investeringsfond
ska ta upp en schablonintäkt. Intäkten ska beräknas till 0,4 procent av kapitalunderlaget
enligt 44 §.
Första stycket gäller inte andelar i en investeringsfond som vid kalenderårets
ingång förvaras på ett investeringssparkonto. Lag (2011:1271).
42 kap. 43 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.

44 § Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalenderåret på de andelar
i en investeringsfond som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige.
Vid beräkningen av kapitalunderlaget ska andelar i en investeringsfond som
utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verkliga värdet
inte ingå. Lag (2011:1271).
42 kap. 44 § har införts genom lag (2011:1271) som har trätt i kraft den 1 januari 2012 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.
Uppdaterat 2015-05-31
Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum