SuomiSuomen ensimmäinen satelliitti
Avaruustutkimus Suomessa  -  Rymdforskning i Finland


ICEYE raised $34 million. (Source: Space News. 2018-05-24)

PASADENA, Calif. — ICEYE raised $34 million in a Series B investment round, bringing the Finnish commercial radar satellite operator’s total funding to $53 million, ICEYE announced May 24.

With the Series B money, ICEYE plans to further develop its Synthetic Aperture Radar (SAR) technology, pay for additional satellite launches and enhance analytics services for its customers.

“From my perspective, [the funding] allows us to go back to our customers and say, ‘The constellation we’ve been talking about is a reality. We’ve got money to build satellites. We’ve got money to buy rockets. Now, let’s plan what you would like to observe and how frequently,'” Rafal Modrzewski, ICEYE chief executive and co-founder, told Space News.

     READ the pressrelease.Suomi 100 vuotta.

Suomi avaruudessa. 2017-12-06.Suomen ensimmäinen satelliitti:23.kesäkuuta 2017: Aalto-1 laukaistiin avaruuteen kantoraketilla Intiasta. 

Aalto-1 on Aalto-yliopiston avaruustekniikan opiskelijaprojektina toteutettava nanosatelliitti, jonka kehittämiseen on osallistunut yli 80 Aalto-yliopiston opiskelijaa.

Mukana hankkeessa ovat myös VTT, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Satelliitin kehittäminen alkoi vuonna 2010 ja se laukaistaan avaruuteen kesäkuussa 2017.

Aalto-1 on ensimmäinen kokonaisuudessaan Suomessa suunniteltu ja rakennettu satelliitti. Aalto-1 on myös ensimmäinen satelliitti joka on kansainvälisessä rekisterissa rekisteröity Suomeen.

Jos haluat tietää enemmän:    Aalto-1SPACE FINLAND, 
Innovaatiorahoituskeskus Tekes , Helsinki.

Space Finland esittelee ajankohtaisia avaruustoimintaan liittyviä asioita erityisesti Suomen näkökulmasta. Sivuston tavoitteena on tuoda esiin avaruustoiminnan etuja Suomelle, esitellä mitä avaruustoiminta käytännössä tarkoittaa, kertoa suomalaisesta avaruusalan osaamisesta, nostaa parhaita yrityksiä ja tutkimusta sekä innostaa avaruuden pariin. 

SPACE FINLANDSuomen avaruusteollisuus:

Finnish Companies in Space Technology Industry

Patria myy avaruusyksikkönsä sveitsiläiselle RUAGille

Tie­dotus/17.12.2014

Pat­ria ja RUAG ovat il­moit­ta­neet so­pi­neen­sa Pat­rian ava­ruusyk­si­kön myy­mi­ses­tä RUA­Gil­le osak­si sen ava­ruus­lii­ke­toi­min­taa. Kaup­pa si­säl­tää Pat­rian ava­ruus­toi­min­toi­hin liit­ty­vän lii­ke­toi­min­nan. Kaik­ki Pat­rian Tam­pe­reel­la si­jait­se­vas­sa ava­ruusyk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vät 29 työn­te­ki­jää siir­ty­vät vasta pe­rus­te­tun RUAG Space Fin­land -yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen.

“Pat­rian ava­ruusyk­si­kön os­ta­mi­nen antaa meil­le mah­dol­li­suu­den laa­jen­taa tek­no­lo­gia­poh­jaam­me ja ke­hit­tää tuo­te­tar­jon­taam­me ava­ruuse­lekt­ro­nii­kan alal­la. Pys­tym­me näin pa­ran­ta­maan ase­maam­me eri­tyi­ses­ti kau­pal­lis­ten sa­tel­liit­tien mark­ki­noil­la”, ker­too RUA­Gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Urs Breit­meier.

“Sekä Pat­rian että RUA­Gin ava­ruusyk­si­köt ovat maa­il­man­luo­kan toi­mit­ta­jia, jotka tuot­ta­vat kor­kea­laa­tui­sia ja ke­hit­ty­nei­tä ava­ruus­lait­tei­ta. Pat­rian ja RUA­Gin ava­ruus­toi­min­not so­pi­vat stra­te­gi­ses­ti hyvin yh­teen. Jat­kos­sa Pat­rian ava­ruusyk­si­köl­lä on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set ke­hit­tyä ja kas­vaa osana RUAG-kon­ser­nia, jossa ava­ruus­toi­min­not on mää­ri­tel­ty yh­dek­si stra­te­gi­ses­ti mer­kit­tä­väk­si alu­eek­si”, sanoo Pat­rian yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Jukka Hol­ke­ri.

Pat­rian ava­ruusyk­sik­kö on ollut osa Pat­rian Sys­tems-lii­ke­toi­min­taa ja se on toi­mit­ta­nut elekt­ro­niik­ka­jär­jes­tel­miä usei­den sa­tel­liit­tien tar­pei­siin avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la. Pää­tuo­tea­lu­eet ovat sa­tel­liit­tien lii­tyn­tä- ja oh­jause­lekt­ro­niik­ka, te­hoa­li­jär­jes­tel­mät ja te­hon­ja­ko­lait­teet sekä nii­hin liit­ty­vät tes­ti­lait­teet.

Hen­ki­lös­tö on me­nes­tyk­sek­kääs­ti ollut mu­ka­na useis­sa Eu­roo­pan ava­ruus­jär­jes­tö ESAn oh­jel­mis­sa, kuten Sen­ti­nel-2, EarthCA­RE, Swarm ja Gaia. Me­neil­lään ole­vas­sa Solar Or­bi­ter -hank­kees­sa, jossa Pat­ria vas­taa muun muas­sa sa­tel­lii­tin te­hoa­li­jär­jes­tel­mäs­tä, näh­dään pit­kä­ai­kai­nen ja me­nes­tyk­se­käs jat­ku­mo Ro­set­ta-sa­tel­lii­tin te­hon­ja­ko­lait­tei­den toi­mit­ta­mi­ses­ta vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ajal­ta.

Li­sä­tie­to­ja

Jukka Hol­ke­ri, yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Pat­ria, 040 869 2008,
jukka.holkeri@patria.fi

Jiri Pau­kert, Se­nior Public Re­la­tions Ma­na­ger, RUAG, +41 31 376 64 92,
jiri.paukert@ruag.com

Pat­ria on kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Pat­rian omis­taa Suo­men val­tio.
www.patria.fi

RUAG Space
on joh­ta­va ava­ruus­teol­li­suu­den lait­tei­den val­mis­ta­ja Eu­roo­pas­sa. Sen 1 150 työn­te­ki­jää työs­ken­te­le­vät seit­se­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la Sveit­sis­sä, Ruot­sis­sa ja Itä­val­las­sa ja sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2013 oli noin 299 mil­joo­naa Sveit­sin fran­gia (noin 250 mil­joo­naa euroa).

RUAG
on kan­sain­vä­li­nen il­mai­lu- ja puo­lus­tusa­lan tek­no­lo­gia­kon­ser­ni. Sen pää­kont­to­ri on Ber­nis­sä, Sveit­sis­sä. RUA­Gin tuo­tan­to­lai­tok­set si­jait­se­vat Sveit­sis­sä, Sak­sas­sa, Ruot­sis­sa, Rans­kas­sa, Itä­val­las­sa, Un­ka­ris­sa, Austra­lias­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. RUA­Gil­la on hen­ki­lös­töä noin 8 200 maa­il­man­laa­jui­ses­ti mu­kaan lu­kien 414 har­joit­te­li­jaa 23 eri am­ma­tis­sa.
www.ruag.com


Detta är en anspråkslös början på min bevakning av Finlands rymdverksamhet.
(2013-05-26)

Intressanta länkar:

Suomen AvaruusTutkimusSeura (SATS) 
Föreningens svenska namn: Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland (SAFF)

Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa - Astronomiföreningen Ursa 


Vetenskapsjournalisten Juhani Westman skriver om rymden:
NOJATUOLI-ASTRONAUTIN KÄSIKIRJA - HANDBOK FÖR SKRIVBORDSASTRONAUTERFinlands förste rymdturist. (Källa: Ilta-Sanomat) (2010-01-20) 


"Suomessa tehdään parin vuoden sisällä historiaa. Ensimmäinen suomalainen lähtee avaruuteen miljonääri Richard Bransonin Virgin Galactic -avaruusaluksella. 

- Henkilö ei halua kertoa tietojaan julkisuuteen. Ei edes sitä, onko hän mies vai nainen, matkatoimisto Arean viestintäpäällikkö kommentoi IS:lle. 

Matkatoimisto Area on Virgin Galacticin ainoa jälleenmyyjä Suomessa. 

Samanlaisen pikkupojan unelman toteutti suomensukuinen amerikkalaisastronautti Timothy Kopra, joka kävi Endeavour- ja Discovery-avaruussukkuloilla avaruudessa.Puolisisunautilla oli yksi pieni mutta matkassa: hänen isoisänsä oli Suomesta, pojanpoika jo Amerikan kansalainen." 

Tidningen Ilta-Sanomat berättar om den första personen bosatt i Finland som betalat för en rymdresa hos Virgin Galactic. Resebyrån Area är Virgins enda återförsäljare för rymdturistbiljetter i Finland. Personen önskar förbli hemlig. 
Ilta-Sanomat berättar också att USA-astronauten Timothy Kopra som rest i rymden både med Endeavour och Discovery hade en finsk farfar! 

En till finländsk rymdturist.

(Från Finlands radios webbplats. Publicerad 2010-01-21) 

Ytterligare en finländare har bokat en turistresa till rymden. Åtminstone två finländska män kommer alltså att vara bland de första rymdturisterna i världen. 

Rymdresebolaget Virgin Galactics kommersiella chef Stephen Attenborough säger till Svenska Yle att man räknar med att ytterligare 9-12 finländare till ska boka en rymdbiljett i år. 

Miljövänligt alternativ 

Till skillnad från normala rymdraketer startar turistrymdskeppet i horisontell position, i samma stil som ett vanligt passagerarplan. Däremot accelererar det på åtta sekunder från noll km/h till ljudets hastighet. På ungefär 1,5 km höjd lösgör sig sedan skeppet där passagerarna sitter från transportplanet. 

- När de väl kommer upp i rymden har vi sett till att kabinen är tillräckligt stor så att passagerarna kan ta av sig sina säkerhetsbälten och flyta omkring i farkosten, säger Attenborough som tillägger att fönstren är ungefär två gånger så stora som normala flygplansfönster så att passagerarna ska kunna njuta av utsikten över jordklotet. 

Virgin Galactic räknar också med att rymdresan kommer att bli mycket miljövänligare än vanliga rymdraketer. 

- Vi uppskattar att en rymdresenär kommer att lämna ett mindre koldioxidfotspår än en person som reser från Helsingfors till New York. Till största del beror det på att skeppet avfyras högt uppe i rymden och inte på jorden. Man behöver alltså inte lika mycket bränsle för att komma igenom den tjocka atmosfären, säger Attenborough. 

Lång tid före mannen på gatan kan åka. 

Biljetten kostar nu 155 000 euro men den kommer att bli billigare. Det lär ändå ta länge före mannen på gatan kan unna sig en rymdresa. Attenborough uppskattar nämligen att biljettens pris kommer att sjunka till ungefär 35 000 euro. Resan räcker 2,5 timmar. 

En del frågar sig säkert om det verkligen är värt det. 

- Det handlar inte bara om 2,5 timmar. Det handlar om en upplevelse för livet. Och jag är inte den enda som tänker så. Omkring 90 000 personer har anmält sitt intresse och vi har fått in omkring 30 miljoner euro i bokningsavgifter. 

Dessutom, tillägger Attenborough, kommer de här rymdresenärerna betydligt billigare undan än de enstaka privatpersoner som har åkt till rymden med ryska kosmonauter. De har betalat närmare 14 miljoner euro per man. 

Inom tio år uppskattar han att 50 000 personer världen över har rest i rymden. Hittills är de flesta som anmält sitt intresse män. 

Av Eva-Maria Koskinen för svenska.yle.fi  Päivitetty 26.2.2020
Tulostettava sivu
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum