Suomi
Avaruustutkimus Suomessa  -  Rymdforskning i Finland

Suomen ensimmäinen satelliitti valmistuu opiskelijavoimin Aalto-yliopistossa.
(08.11.2010)

”Vaikka testaaminen maksaa paljon, se on tärkein osa projektia”, kommentoi Aalto-yliopistossa kesällä vieraillut suomalaissukuinen astronautti Timothy Kopra opiskelijasatelliittiprojektia.

Siviilisatelliitteja ovat perinteisesti lähettäneet suuret valtiot ja avaruusjärjestöt. Satelliittien koon pienentymisen seurauksena on 2000-luvulla avaruuteen lähetetty useita mikro- ja nanosatelliitteja.

Yliopistot ympäri maailmaa ovat innostuneet tekemään omia satelliittejaan, näin myös Aalto-yliopiston radiotieteen ja -tekniikan laitoksella. Aalto-1-opiskelijasatelliittiprojekti käynnistyi vuoden 2010 alussa. Projektin tavoitteena on lähettää avaruuteen Suomen ensimmäinen oma satelliitti vuonna 2013.

- Satelliitin suunnitteluvaiheessa siitä päätettiin tehdä CubeSat, joka on yleisin yliopisto-opiskelijoiden rakentama satelliittiformaatti. Satelliitti on kooltaan pieni, sen kokonaispaino on ainoastaan 3 kg ja muilta mitoiltaan se sopii kätevästi jopa reppuun. Se on kuitenkin täysiverinen satelliitti, kertoo tutkija Jaan Praks, joka toimii Aalto-1-projektin koordinaattorina.

- Aalto-1 on tavallista opiskelijasatelliittia kunnianhimoisempi projekti, sillä useimmat opiskelijavoimin rakennetut CubeSat-satelliitit ovat yksinkertaisia sisältäen yleensä vain yhden laitteen. Meillä niitä on kolme. Lisäksi satelliitilla on myös kunnianhimoiset tieteelliset ja teknologiset tavoitteet, Praks selittää.

Aalto-1:n pääinstrumentti on VTT:llä kehitetty maailman pienin kuvaava spektrometri. Tarkoituksena on todistaa nanosatelliittien toimivuus kaukokartoitustehtävissä sekä pienikokoisten spektrometrissä käytettyjen interferometrien toimivuus myös avaruussovelluksessa.

Projektissa on otettu huomioon myös satelliiteista syntyvä avaruusromu, joka haittaa käytössä olevien satelliittien toimintaa. Aalto-1:een asennetaan Pekka Janhusen ja Ilmatieteen laitoksen kehittämä sähköpurjeen ideaan perustuva plasmajarru, jonka avulla satelliitti on mahdollista suistaa radaltaan tehtävän suorituksen jälkeen.

Aalto-1 suunnitellaan, rakennetaan ja testataan pääasiassa opiskelijavoimin. Tällä hetkellä työn alla on satelliitin rakenne ja eri järjestelmien yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. Niiden tekemiseen menee vielä aikaa, mutta tavoitteena on aloittaa prototyyppien rakentaminen ja testaus jo vuoden 2011 alussa.

Aalto-1-projekti on osa Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun digitalisoitumisen ja energiateknologian tutkimusohjelma MIDE:ä (Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy). Projektia johtaa professori Martti Hallikainen Aalto-yliopiston radiotieteen ja -tekniikan laitokselta ja projektin vetäjänä toimii tutkija Jaan Praks.

Teksti Milla Eronen

Täällä voit lukea: Aalto1 - the Finnish Student Satellite


Studerande bygger Finlands första satellit.

I Otnäs bygger man som bäst Finlands första satellit, Aalto-1. Den planeras, byggs och testas i huvudsak av studerande. Avsikten är att i slutet av 2013 skjuta upp satelliten till rymden som extralast till en större satellit.

Som studerande kan man vara med i satellitprojektet genom att delta i undervisning i anknytning till projektet eller genom att skriva kandidat- eller diplomarbetet inom något av projektets delområden. Hittills har allt som allt nästan 40 studerande deltagit i satellitprojektet.

Vintern 2011-2012 började man bygga en prototyp för satellitens maskinvara och skriva programvara. Studerande planerar och bygger satellitens delsystem, till exempel satellitens konstruktion, dess temperaturreglering, kraftsystem med solpaneler, dator med programvara och radiosystem. Projektet har dessutom en fungerande markstation i Otnäs i Esbo.

Idén till förverkligandet av en finsk satellit väcktes ursprungligen våren 2010 då studerande vid Aalto-universitetet som grupparbete inom ramen för kursen Specialarbete i rymdteknik valde att planera en egen satellit. Projektet hittade snabbt sammarbetspartners från branschen och projektet kunde starta.
– Det är verkligen fantastiskt hur mycket positiv feedback projektet har fått av aktörer i rymdbranschen i Finland, glädjer sig forskaren Jaan Praks som leder projektet.

Aalto-1 är till sina yttre mått lite större än ett mjölkpaket och väger bara cirka fyra kilogram. Trots den lilla storleken ryms flera forskningsapparater inuti, bland annat en spektrumkamera som byggts av VTT, Helsingfors universitets och Åbo universitets gemensamma strålningsdetektor och meteorologiska institutets plasmabroms, som bygger på idén bakom det elektriska solseglet.

– Instrumenten som finns med som nyttolast är alla ny teknologi. Vår satellit fungerar på sätt och vis som testplattform för dessa. Vårt mål är att visa att man också med små satelliter i nanostorlek kan göra riktig, vetenskaplig forskning, berättar Maria Komu som är med i projektteamet.


ICEYE raised $34 million. (Source: Space News. 2018-05-24)

PASADENA, Calif. — ICEYE raised $34 million in a Series B investment round, bringing the Finnish commercial radar satellite operator’s total funding to $53 million, ICEYE announced May 24.

With the Series B money, ICEYE plans to further develop its Synthetic Aperture Radar (SAR) technology, pay for additional satellite launches and enhance analytics services for its customers.

“From my perspective, [the funding] allows us to go back to our customers and say, ‘The constellation we’ve been talking about is a reality. We’ve got money to build satellites. We’ve got money to buy rockets. Now, let’s plan what you would like to observe and how frequently,'” Rafal Modrzewski, ICEYE chief executive and co-founder, told Space News.Suomen ensimmäinen satelliitti:23.kesäkuuta 2017: Aalto-1 laukaistiin avaruuteen kantoraketilla Intiasta. 

Aalto-1 on Aalto-yliopiston avaruustekniikan opiskelijaprojektina toteutettava nanosatelliitti, jonka kehittämiseen on osallistunut yli 80 Aalto-yliopiston opiskelijaa.

Mukana hankkeessa ovat myös VTT, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Satelliitin kehittäminen alkoi vuonna 2010 ja se laukaistaan avaruuteen kesäkuussa 2017.

Aalto-1 on ensimmäinen kokonaisuudessaan Suomessa suunniteltu ja rakennettu satelliitti. Aalto-1 on myös ensimmäinen satelliitti joka on kansainvälisessä rekisterissa rekisteröity Suomeen.

Jos haluat tietää enemmän:    Aalto-1SPACE FINLAND, 
Innovaatiorahoituskeskus Tekes , Helsinki.

Space Finland esittelee ajankohtaisia avaruustoimintaan liittyviä asioita erityisesti Suomen näkökulmasta. Sivuston tavoitteena on tuoda esiin avaruustoiminnan etuja Suomelle, esitellä mitä avaruustoiminta käytännössä tarkoittaa, kertoa suomalaisesta avaruusalan osaamisesta, nostaa parhaita yrityksiä ja tutkimusta sekä innostaa avaruuden pariin. 

SPACE FINLANDSuomen avaruusteollisuus:

Finnish Companies in Space Technology Industry
Patria myy avaruusyksikkönsä sveitsiläiselle RUAGille

Tie­dotus/17.12.2014

Pat­ria ja RUAG ovat il­moit­ta­neet so­pi­neen­sa Pat­rian ava­ruusyk­si­kön myy­mi­ses­tä RUA­Gil­le osak­si sen ava­ruus­lii­ke­toi­min­taa. Kaup­pa si­säl­tää Pat­rian ava­ruus­toi­min­toi­hin liit­ty­vän lii­ke­toi­min­nan. Kaik­ki Pat­rian Tam­pe­reel­la si­jait­se­vas­sa ava­ruusyk­si­kös­sä työs­ken­te­le­vät 29 työn­te­ki­jää siir­ty­vät vasta pe­rus­te­tun RUAG Space Fin­land -yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen.

“Pat­rian ava­ruusyk­si­kön os­ta­mi­nen antaa meil­le mah­dol­li­suu­den laa­jen­taa tek­no­lo­gia­poh­jaam­me ja ke­hit­tää tuo­te­tar­jon­taam­me ava­ruuse­lekt­ro­nii­kan alal­la. Pys­tym­me näin pa­ran­ta­maan ase­maam­me eri­tyi­ses­ti kau­pal­lis­ten sa­tel­liit­tien mark­ki­noil­la”, ker­too RUA­Gin toi­mi­tus­joh­ta­ja Urs Breit­meier.

“Sekä Pat­rian että RUA­Gin ava­ruusyk­si­köt ovat maa­il­man­luo­kan toi­mit­ta­jia, jotka tuot­ta­vat kor­kea­laa­tui­sia ja ke­hit­ty­nei­tä ava­ruus­lait­tei­ta. Pat­rian ja RUA­Gin ava­ruus­toi­min­not so­pi­vat stra­te­gi­ses­ti hyvin yh­teen. Jat­kos­sa Pat­rian ava­ruusyk­si­köl­lä on pa­rem­mat edel­ly­tyk­set ke­hit­tyä ja kas­vaa osana RUAG-kon­ser­nia, jossa ava­ruus­toi­min­not on mää­ri­tel­ty yh­dek­si stra­te­gi­ses­ti mer­kit­tä­väk­si alu­eek­si”, sanoo Pat­rian yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Jukka Hol­ke­ri.

Pat­rian ava­ruusyk­sik­kö on ollut osa Pat­rian Sys­tems-lii­ke­toi­min­taa ja se on toi­mit­ta­nut elekt­ro­niik­ka­jär­jes­tel­miä usei­den sa­tel­liit­tien tar­pei­siin avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la. Pää­tuo­tea­lu­eet ovat sa­tel­liit­tien lii­tyn­tä- ja oh­jause­lekt­ro­niik­ka, te­hoa­li­jär­jes­tel­mät ja te­hon­ja­ko­lait­teet sekä nii­hin liit­ty­vät tes­ti­lait­teet.

Hen­ki­lös­tö on me­nes­tyk­sek­kääs­ti ollut mu­ka­na useis­sa Eu­roo­pan ava­ruus­jär­jes­tö ESAn oh­jel­mis­sa, kuten Sen­ti­nel-2, EarthCA­RE, Swarm ja Gaia. Me­neil­lään ole­vas­sa Solar Or­bi­ter -hank­kees­sa, jossa Pat­ria vas­taa muun muas­sa sa­tel­lii­tin te­hoa­li­jär­jes­tel­mäs­tä, näh­dään pit­kä­ai­kai­nen ja me­nes­tyk­se­käs jat­ku­mo Ro­set­ta-sa­tel­lii­tin te­hon­ja­ko­lait­tei­den toi­mit­ta­mi­ses­ta vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ajal­ta.

Li­sä­tie­to­ja

Jukka Hol­ke­ri, yri­tys­suun­nit­te­lu- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja, Pat­ria, 040 869 2008,
jukka.holkeri@patria.fi

Jiri Pau­kert, Se­nior Public Re­la­tions Ma­na­ger, RUAG, +41 31 376 64 92,
jiri.paukert@ruag.com

Pat­ria on kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Pat­rian omis­taa Suo­men val­tio.
www.patria.fi

RUAG Space
on joh­ta­va ava­ruus­teol­li­suu­den lait­tei­den val­mis­ta­ja Eu­roo­pas­sa. Sen 1 150 työn­te­ki­jää työs­ken­te­le­vät seit­se­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la Sveit­sis­sä, Ruot­sis­sa ja Itä­val­las­sa ja sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2013 oli noin 299 mil­joo­naa Sveit­sin fran­gia (noin 250 mil­joo­naa euroa).

RUAG
on kan­sain­vä­li­nen il­mai­lu- ja puo­lus­tusa­lan tek­no­lo­gia­kon­ser­ni. Sen pää­kont­to­ri on Ber­nis­sä, Sveit­sis­sä. RUA­Gin tuo­tan­to­lai­tok­set si­jait­se­vat Sveit­sis­sä, Sak­sas­sa, Ruot­sis­sa, Rans­kas­sa, Itä­val­las­sa, Un­ka­ris­sa, Austra­lias­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. RUA­Gil­la on hen­ki­lös­töä noin 8 200 maa­il­man­laa­jui­ses­ti mu­kaan lu­kien 414 har­joit­te­li­jaa 23 eri am­ma­tis­sa.
www.ruag.com

 Päivitetty 31.1.2022
Tulostettava sivu
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum